Vekte - Regnskapsfører

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Likviditetsbudsjett – veien mot bedre styring

Likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett er en prognose over tilgjengelig kapital i selskapet til enhver tid og er et svært viktig styringsverktøy.

Det kan være svært hensiktsmessig med et godt likviditetsbudsjett når man skal fastsette størrelsen på utbytte til aksjonærer i et selskap som har rom for å utbetale utbytte.

Det kan være svært hensiktsmessig med et godt likviditetsbudsjett når man skal fastsette størrelsen på investeringer som må gjøres i selskapet.

Mange bedrifter opplever til tider press på likviditeten. Dersom man kommer i en situasjon hvor man ikke klarer å betale det man skylder, være seg lønn, leverandørfakturaer eller skatter og avgifter kan det svært tidkrevende og vanskelig å rydde opp i en slik situasjon etter at den er oppstått.

Uventete likviditetsproblemer kan i verste fall bidra til at et selskap går konkurs.
Et godt likviditetsbudsjett kunne avdekke slike situasjoner slik at ledelsen kan innhente kapital eller gjøre nødvendige justeringer i forkant av at utfordringene oppstår.

Mange setter opp likviditetsbudsjett selv, mens andre velger å få hjelp av regnskapsfører til å utføre jobben. Vi i Vekte AS bistår våre kunder med å sette opp realistiske budsjetter, samt analysere og anbefale tiltak ved behov.

Oppsett av likviditetsbudsjett – viktig å tenke på

Et likviditetsbudsjett er ofte basert på driftsbudsjettet (Les mer om Driftsbudsjett (resultatbudsjett). Forskjellen på postene i et driftsbudsjett og et likviditetsbudsjett er at postene i et driftsbudsjett plasseres i perioden de regnskapsmessig tilhører mens postene i et likviditetsbudsjett plasseres i perioden betalingen faktisk skjer.

Det er her viktig å ha kontroll på kredittid til kunder og leverandører, omløpshastigheten på varelageret, datoer for når offentlige avgifter og skatter skal betales, mv.

Oppfølging av likviditetsbudsjettet

Det er hensiktsmessig å følge opp likviditetsbudsjettet hver måned. Sammenlikn forrige periodes banksaldo med likviditetsbudsjettets estimerte banksaldo. Ved vesentlige differanser bør man avdekke hva disse skyldes da det i verste fall kan avdekke underslag og feilutbetalinger.

Likviditetsbudsjettet estimerer likviditeten for en gitt periode. Dersom budsjettet avdekker at det ikke er nok likvider frem i tid kan man sette i gang tiltak for å forbedre situasjonen før den er oppstått. Det finnes flere tiltak som kan igangsettes:

  • Reforhandling av betalingsbetingelser hos leverandører for å få lengre kredittid.
  • Redusere forfallstid på utgående fakturaer til kunder.
  • Stramme inn innfordringsrutiner for å redusere kredittiden til kunder.
  • Inngå avtale om kassekreditt eller en annen driftsfinansiering med en bank eller annen finansinstitusjon.

For å ligge i forkant er det viktig å simulere budsjetter slik at du kan se effekter og konsekvenser av hvordan bedriftens økonomi og arbeidskapital påvirkes av de ulike tiltakene.

For aksjeselskaper fremgår det i Aksjeloven § 6-12 at forvaltningen av selskapet hører inn under styret, og at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Ellers er det få krav i lovgivningen til budsjettering.

På tross av dette er anbefaler vi både store og små bedrifter å ta seg tid til å utarbeide budsjett siden det er det beste verktøyet du har for å oppnå dine mål og ta riktige valg på veien.