Innføring i feriepenger

Feriepenger

Arbeidsgiver – Er beregning av feriepenger litt kryptisk?

Her er en innføring: 

Sommerferien nærmer seg og snart er det på tide å utbetale feriepenger. Dette trenger du å vite før du slipper dine ansatte fri.

Hvor mye ferie har de ansatte krav på?  

Ansatte har krav på ferie i minimum fire uker og en dag. Tre av disse ukene kan ansatte kreve å ta sammenhengende i hovedferieperioden som strekker se fra 1.juni til 30.september.

Mange har likevel rett til fem uker ferie. Hvor mye ferie en ansatt skal ha utover minstekrav er en avtale mellom den enkelte ansatte og selskapet, eventuelt regulert i tariff. Dette skal i så fall stå i arbeidskontrakten.

Hvor mye feriepenger har de ansatte krav på?  

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget som er utbetalt i året før ferieåret. Feriepengegrunnlaget består av lønn for vanlig arbeidstid, overtid, bonus, ulempetillegg og provisjon. Fjorårets feriepenger regnes ikke inn, heller ikke sluttvederlag, sluttpakke, reise og diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse og såkalte naturalytelser og aksjeutbytte.

Feriepenger skal dekke ferieperioden. Dersom en ansatt har krav på ferie i fire uker og en dag utgjør feriepengene 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Dersom en ansatt har krav på fem ukers ferie utgjør feriepengene 12 % av feriepengegrunnlaget.

Fra og med året man fyller 60 har ansatte krav på en uke ekstra ferie og får derfor økt feriepengeutbetalingen med 2,3 % av feriepengegrunnlaget.

Hvis du har ansatte som ikke arbeidet hos deg i fjor har de heller ikke opparbeidet seg et feriepengegrunnlag i din bedrift og får dermed heller ikke utbetalt feriepenger fra ditt selskap. Det kan likevel være at de vil motta feriepenger fra et annet selskap dersom de arbeidet på en annen arbeidsplass i fjor.

Hvorfor gjøres det en justering ved lønnkjøring av feriepenger for ansatte med fastlønn?

Ferieloven som danner grunnlaget for beregning av feriepenger opererer med 6 virkedager per uke (inkludert lørdager).

Dersom en ansatt har ferie i 4 uker og en dag har hen i praksis 25 dager ferie i henhold til ferieloven. En arbeidsmåned i henhold til ferieloven er 26 dager. Det vil si at en fastansatt får utbetalt feriepenger med tillegg for en dag med normal lønn for den 26-ende dagen som hen faktisk arbeider og ikke er på ferie.

I motsatt fall, dersom en ansatt har fem ukers ferie, har hen i praksis 30 dager ferie i henhold til ferieloven. Siden en arbeidsmåned i henhold til ferieloven er 26 dager trekkes 4 dager i lønn i feriemåneden som den ansatte senere får utbetalt som en vanlig månedslønn når resten av ferien avvikles. Det er med andre ord et nullspill som gjør at man får korrekt utbetaling i korrekt periode.

Er det skatt på feriepenger?

Ja og nei.

Ja; feriepengene er en del av skattegrunnlaget til den ansatte og påvirker derfor skatten.

Nei; det gjøres ikke et skattetrekk i feriepengene i forbindelse med utbetaling av feriepenger. Grunnen til dette er at den ansatte blir trukket litt ekstra hver måned for å kompensere for skatten som ikke trekkes når feriepengene utbetales.

Når skal feriepenger betales ut?

Feriepenger skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepenger i en bestemt måned, for eksempel juni.

 

God sommerferie! 🙂